⌂  Національний канцер-реєстр України (НКРУ)

Через недостатній обсяг вільного місця на сайті деякі попередні випуски Бюлетеня були вилучені із загального доступу і можуть бути надані за запитом.

Прийміть до уваги, що в Бюлетенях НКРУ неможливо представити всю зарeєстровану інформацію в усьому різноманітті можливих для розрахунку показників, тому ми публікуємо найбільш уживані показники, згруповані за найбільш репрезентативними нозологічними групами. Детальнішу інформацію ми представляємо у наших  аналітичних матеріалах,  наукових статтях  тощо.
Можливість виконання нестандартних запитів, якщо такі вимагають копіткої роботи, залежить від наших поточних спроможностей.

Для отримання небхідної вам статистичної інформації звертайтеся, будь ласка, до     Національного канцер-реєстру України.
У своєму запиті вкажіть наступне:
1) ПІБ, організація, адреса вашої електронної пошти (e-mail)
2) Назва проекту
3) Детальний опис необхідних вам даних: захворюваність / смертність / розповсюдженість, у регіоні, за локалізацією, морфологічним типом, МКХ, у роках тощо
4) Заплановане використання (наприклад, з метою публікації)
5) Кінцевий строк виконання дослідження

Перед тим, як складати запит, рекомендуємо уважно ознайомитись з розділами "Основні визначення" та "Опис показників", вміщеними у кожному Бюлетені, а також з інформацією про НКРУ  і  переліком даних, що реєструються у базі даних НКРУ .

Використовуючи дані Національного канцер-реєстру, зверніть увагу на рекомендоване посилання (наприклад):
Рак в Україні, 2019-2020. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. [Електронний ресурс] / ...перелік авторів... - 2021. - Режим доступу до ресурсу: http://www.ncru.inf.ua/publications/... (Дата звернення дд.мм.рррр). - Назва з екрану.

Електронну копію опублікованих вами результатів з використанням наших даних (наприклад, стаття, тези, постер, буклет тощо) у вигляді pdf-файлу надсилайте до     Національного канцер-реєстру України

Дякуємо за розуміння.


⌂  National Cancer Registry of Ukraine (NCRU)

Due to the lack of free space on our website, we have removed a number of previous issues of the Bulletin of the National Cancer Registry from public access and can provide some statistics upon your request.

Please note that we publish the most commonly used numbers and rates grouped by the most representative nosologic groups. It is not possible to present in the Bulletins the whole variety of calculable rates and all the nosologies registered. That is why we present more detailed information in our analytical materials, scientific articles, etc.
The possibility of execution of your non-typical requests, if they would require time-consuming work, will depend on our current capabilities.

Please send your request to ncr.ukraine@gmail.com mentioning the following information :
1) Name, institution and e-mail
2) Title of project
3) Requested data - incidence, mortality, prevalence, regions, sites, years, etc.
4) Planned use or publication
5) Time plan

Before making a request, we recommend you carefully read the sections "Glossary" and "Description of the Rates in Tables" presented in each Bulletin.

When using NCRU's data please note the recommended reference (for example):
Cancer in Ukraine 2019-2020. Incidence, mortality, prevalence and other relevant statistics / ... authors... - 2021. - www.ncru.inf.ua/publications/... - Accessed dd.mm.yyyy.

Please send a pdf-copy of your published material, where our data is used, to the    National Cancer Registry of Ukraine

Thank you for the understanding.