Національний канцер-реєстр України (НКРУ)
Архів Бюлетенів

Повернутися на головну сторінку / Back to main page

Через недостатній обсяг вільного місця на сайті попередні випуски Бюлетеню було вилучено з загального доступу.
Для отримання небхідної інформації звертайтеся будь ласка до Національного канцер-реєстру України.

У своєму запиті вкажіть наступне:
1) ПІБ, організація, адреса електронної пошти (e-mail)
2) Назва проекту
3) Опис необхідних даних (захворюваність, смертність, розповсюдженість, регіон(и), локалізація(ї), рік(роки) тощо)
4) Заплановане використання (наприклад, з метою публікації)
5) Період виконання дослідження

Використовуючи дані Національного канцер-реєстру зверніть увагу на рекомендоване посилання:

Рак в Україні: захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби [Електронний ресурс] / З.П. Федоренко, Л.О. Гулак, Є.Л. Горох, А.Ю. Рижов, О.В. Сумкіна, Л.Б. Куценко. - 2019. - Режим доступу до ресурсу: http://www.ncru.inf.ua/publications/ (дата звернення дд.мм.рррр). - Назва з екрану.

Електронну копію опублікованих результатів (наприклад, у вигляді pdf-файлу) надсилайте до Національного канцер-реєстру України.

Дякуємо за розуміння.


Due to lack of free space on our web site we have removed previous issues of the Bulletin from public access.
Please send your request to the National Cancer Registry of Ukraine mentioning the following information:
1) Name, institution and e-mail
2) Title of project
3) Requested data (incidence, mortality, prevalence, region(s), site(s), year(s) etc.)
4) Planned use or publication
5) Time plan

When using NCRU's data please note the recommended reference:

Cancer in Ukraine: incidence, mortality, activities of the oncological service / Z. Fedorenko, L. Goulak, Ye. Gorokh, A. Ryzhov, O.Soumkina, L. Koutsenko. - 2019. - www.ncru.inf.ua/publications/ - Accessed dd.mm.yyyy.

Please send a pdf-copy of published material to the National Cancer Registry of Ukraine.

Thank you for understanding.