Національний канцер-реєстр України (НКРУ)

Загальна інформація про Національний канцер-реєстр України

Створення в Україні популяційного канцер-реєстру та розробка його інформаційної технології розпочалися в 1989 р. в Національному інституті раку за ініціативою та силами співробітників відділу наукових основ організації протиракової боротьби з метою створення надійної інформаційної основи для підтримки популяційних онкоепідеміологічних – вивчення ракового тягаря, його динаміки і особливостей, оцінки вжитих протиракових заходів і їхніх наслідків – та клінічних досліджень.

Організаційною основою Національного канцер-реєстру (НКРУ) стала існуюча в Україні з 1950-х років система онкологічної служби зі спеціалізованими лікувально-діагностичними закладами в кожній області та державна система реєстрації раку з налагодженими шляхами повідомлення інформації про кожний виявлений/пролікований випадок захворювання на злоякісне новоутворення (регульовані Наказами МОЗ України № 845 від 01.10.2013 "Про систему онкологічної допомоги населенню України", № 1 від 10.01.2006 "Про затвердження форм первинної облікової документації" та № 629 від 10.10.2007 "Про затвердження форм первинної облікової документації з онкологічної захворюваності"), а також отримання даних про смерть ракових хворих у місцевих органах державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС).

База даних популяційного канцер-реєстру містить відомості про всіх пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями, що постійно проживають на території України. Автоматизована реєстрація персоніфікованої інформації про онкологічних хворих була запроваджена в окремих областях (Луганська, Житомирська, Вінницька) вже на початку 1990-х, хоча в більшості регіонів єдину інформаційну технологію НКРУ впровадили впродовж 1996-2000 років після затвердження Наказу №10 МОЗ України від 22.01.1996 року "Про створення національного канцер-реєстру України". Основою електронної бази даних НКРУ на початку його роботи стали паперові картотеки обласних онкологічних закладів, які містили всіх онкологічних хворих, які перебували на обліку на час впровадження в області інформаційної технології НКРУ, в тому числі з діагнозами, встановленими починаючи з 1930-1950-х років.

З 2002 р. єдиною інформаційною технологією були охоплені всі регіони України. До 2014 р. база даних НКРУ щорічно поповнювалася 150-160 тис. нових випадків раку. Після 2014 р. НКРУ не отримує дані з АР Крим, а території Донецької і Луганської областей охоплені єдиною інформаційною технологією НКРУ лише частково, тому щорічна кількість нових випадків захворювання на рак в останні роки складала близько 140 тис. За станом на кінець 2020 р. НКРУ містить відомості про понад 4 млн. онкологічних хворих, з яких на онкологічному обліку перебуває понад 1 млн. (http://www.ncru.inf.ua/publications/ucr_db_today.pdf ).

Загальну базу даних НКРУ складають дані регіональних канцер-реєстрів, які працюють у регіональних онкологічних діагностично-лікувальних закладах, де агрегують інформацію про всіх хворих, що постійно проживають у регіоні обслуговування. Раз на рік центральна ланка НКРУ, яка знаходиться у відповідному відділенні Національного інституту раку МОЗ України, формує загальну базу даних, на підставі якої обчислює показники і створює інформаційно-аналітичні матеріали з онкоепідеміології для публікації у щорічному Бюлетені НКРУ "Рак в Україні. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби" ( http://www.ncru.inf.ua/publications/index.htm) та у наукових виданнях.

НКРУ є членом Європейської мережі канцер-реєстрів (European Network of Cancer Registries, ENCR) та Міжнародної Асоціації канцер-реєстрів (International Association of Cancer Registries, IACR). Інформація НКРУ включена до публікацій ВООЗ, таких як "Cancer Incidence in Five Continents" (Vol. X та Vol. XI), "International Incidence of Childhood Cancer", Vol. III , і низки міжнародних проектів, таких як Global Cancer Observatory, Global Cancer Facts & Figures, European Cancer Information System, Global Burden of Disease Study та інших, що свідчить про відповідність даних НКРУ сучасним міжнародним вимогам до онкологічної інформації.

Принцип організації бази даних НКРУ – це агрегація (об’єднання) всіх відомостей про виявлені онкологічні діагнози, епізоди лікування та спостереження хворого до одної електронної реєстраційної карти. Обсяг даних такої карти визначається формою № 030-6/о "Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення" (див. приклад та загальну структуру даних).

Деталізованіша інформація про пацієнтів, зокрема про епізоди госпіталізації та стаціонарне лікування онкологічних хворих, міститься в лікарняних канцер-реєстрах (ЛКР), що накопичують відповідні бази даних у спеціалізованих онкологічних закладах охорони здоров'я. У теперішній час єдина інформаційна технологія ЛКР впроваджена і використовується у 28 спеціалізованих закладах, серед них найбільші онкологічні клініки України – Національний Інститут раку, Київський міський, Подільський регіональний, Харківський, Львівський обласні протипухлинні центри та інші обласні, міські й районні онкологічні диспансери. ЛКР містять деталізовану інформацію про надане спеціальне лікування, зокрема хіміотерапевтичне (лікарський засіб на рівні міжнародної непатентованої назви, спосіб введення, сумарна доза) і променеве (вид, місце та дози опромінення), протоколи хірургічного лікування (назви втручань та оперованих органів/ділянок, вид анестезії, крововтрати, хірурги тощо), а також відомості про стан пацієнта (супутні патології, ускладення, зміни у перебігу хвороби). Близько 80% хворих на злоякісні новоутворення в Україні отримують медичну допомогу в стаціонарних відділеннях онкологічних закладів за місцем проживання, тобто зареєстровані у базах даних відповідних ЛКР.

Структура даних і програмне забезпечення систем НКРУ та ЛКР гармонізовані на основі спільної інформаційної моделі. Завдяки цьому була створена технологія автоматизованого взаємообміну даними між лікарняним та популяційним реєстрами, що базується на формуванні спеціальної електронної вихідної форми ("електронної виписки"), яка містить інформацію, що відповідає "Виписці з медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення" (форма № 027-1/о). Належні дані автоматизовано формуються системою ЛКР для кожного хворого на злоякісне або in situ новоутворення мешканця регіону, який пройшов лікування в стаціонарі онкологічного закладу, та передаються до регіонального популяційного канцер-реєстру. Опрацювання електронних виписок дозволяє уникнути дублювання реєстрації інформації і помилок при перенесенні інформації з паперових носіїв, полегшує пошук та ідентифікацію пацієнтів, які перебувають на онкологічному обліку, є одним з інструментів забезпечення повноти обліку.

Розроблені в НКРУ програми та засоби зв'язування (лінкіджу) даних і відповідний досвід автоматизованої обробки інформації з різних джерел дозволяють проводити дослідження, які є надзвичайно трудомісткими при застосуванні традиційних технологій. Наприклад, у співпраці з Науковим центром радіаційної медицини проводиться пошук випадків злоякісних новоутворень серед ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Сумісно з Інститутом медицини праці здійснювалися спроби співставлення великих масивів інформації про осіб, що зазнали впливу професійних ризиків, з даними НКРУ для визначення ступеня ризику захворювань на злоякісні новоутворення серед таких осіб. Були опрацьовані технології автоматизованого пошуку випадків смерті хворих, що перебувають на онкологічному обліку, у персоніфікованих реєстрах смертей, які дозволили виявити близько 10% смертей додатково у порівнянні з ручним викопіюванням (були виявлені випадки смерті хворих переважно від причин, не пов'язаних зі злоякісними новоутвореннями). При поширенні в сфері охорони здоров'я України автоматизованих баз даних, що містять відомості про пацієнта, роль та можливості таких засобів в опрацюванні медичної інформації неухильно зростатимуть.

У створювану інформаційну технологію НКРУ та ЛКР були впроваджені стандарти і правила представлення онкологічного діагнозу за Міжнародною класифікацією онкологічних хвороб (ICDO) ( див. також останній, 2-й, перегляд 3-го видання ), стадії хвороби за класифікацією TNM, реєстрації множинних раків, контролю відповідності та якості даних тощо. Створені програмні засоби забезпечують ідентифікацію кожного хворого і мають розвинуті функції допомоги реєстратору, які дозволяють уникати помилок та суперечностей у даних, що реєструються, дублювання записів про хворих та їхні діагнози. Запровадження автоматизованих технологій і можливостей розвинутого автоматизованого контролю різних рівнів значно підвищує рівень довіри до онкологічної інформації.

Уніфіковані автоматизовані процедури дозволили зменшити суб'єктивізм у визначенні таких важливих складових онкологічного діагнозу, як статистичний код МКХ-10 (визначається автоматизовано на основі детального опису локалізації та морфологічного типу пухлини) і стадія (визначається автоматизовано на підставі зареєстрованих значень класифікації TNM). Перехід з МКХ-9 до МКХ-10 в 1998 році був здійснений автоматизовано для всього масиву даних НКРУ, включаючи накопичені дані попередніх років, шляхом визначення статистичних кодів на підставі морфологічного типу, локалізації та поведінки кожної зареєстрованої пухлини. Рівень дублюючого обліку хворих, який за паперових технологій складав 10-15% від загальної кількості зареєстрованих, був зменшений до поодиноких випадків.

Розрахунок щорічних форм державної медико-статистичної звітності (форма № 35-здоров "Звіт про хворих на злоякісні новоутворення", форма № 7 "Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення", а також різних додаткових форм та показників) виконується регіональними канцер-реєстрами автоматизовано, на підставі бази даних регіональної ланки НКРУ за допомогою уніфікованого програмного забезпечення. Такий підхід унеможливлює регіональні розбіжності при трактуванні типових ситуацій та дозволяє обгрунтувати, а, за необхідності, об'єктивізувати отримані статистичні дані та провести перегляд чи додатковий аналіз на рівні кожного конкретного випадка.

Центральна ланка НКРУ виконує інформаційно-методичну підтримку регіональних реєстрів та ЛКР, супровід і вдосконалення програмного та інформаційного забезпечення, контроль повноти та якості зареєстрованих даних і проводить онкоепідеміологічні дослідження на рівні всієї країни. Програмні засоби, що підтримують стандартизацію і якість даних в НКРУ, постійно актуалізуються. Розроблені в НКРУ інформаційні технології є унікальними і аналогічних розробок поки немає.

Наш багаторічний досвід роботи свідчить, що обсяги та характер розбіжностей між звітними формами, отриманими в результаті опрацювання паперових носіїв, у порівнянні з отриманими на основі даних НКРУ, які особливо відзначалися в перші роки запровадження технології канцер-реєстру, ставлять під сумнів загальну практичну цінність і ефективність статистичної інформації, що НЕ базується на сучасних інформаційних технологіях збору і автоматизованого контролю дотримання правил реєстрації і обробки персоніфікованих даних в галузі онкології. Не менш важливим буде усвідомлення, що і при скасуванні паперових форм з переходом до електронних засобів залишається обов’язок подання лікарями належних і повних даних у регламентовані строки, оскільки без цього неможливе існування жодного медичного реєстру в країні.

Загальна структура даних (популяційний канцер-реєстр)

Зразок - приклад реєстраційної карти, автоматично згенерованої за даними популяційного канцер-реєстру (інформація не відповідає реальній особі!)