Загальна інформація про Національний канцер-реєстр України

База даних популяційного канцер-реєстру містить відомості про всіх хворих на злоякісні новоутворення, виявлених на території України. В окремих регіонах автоматизована реєстрація персоніфікованої інформації була запроваджена ще в 1988 році (Луганська обл.), більшість регіонів України було охоплено єдиною інформаційною технологією протягом 1996-1998 років, після виходу Наказу №10 МОЗ України від 22.01.1996 року "Про запровадження єдиної інформаційної технології канцер-реєстру". Починаючи з 2002 р. єдиною інформаційною технологією охоплені всі регіони України. Станом на 2012 р. база даних містить відомості про більш ніж 3 млн. хворих, з яких близько 1 млн. перебуває на онкологічному обліку. Щорічно база даних Національного канцер-реєстру поповнюється 150-160 тис. нових випадків раку.
Загальну базу даних Національного канцер-реєстру України складають регіональні бази даних, які ведуться регіональними онкологічними диспансерами та агрегують інформацію про всіх хворих, що знаходяться в регіоні обслуговування. Раз на рік Національний Інститут Раку МОЗ України формує загальну базу даних, на підставі якої видається щорічний бюлетень "Рак в Україні. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби" (веб-адреса: http://www.ncru.inf.ua/publications/index.htm) .
Національний канцер-реєстр України є членом Міжнародної Асоціації канцер-реєстрів (International Association of Cancer Registries, IACR) та Європейської мережі канцер-реєстрів (European Network of Cancer Registries, ENCR). Інформація Національного канцер-реєстру України включена до 10-го випуску монографії IARC "Cancer Incidence in Five Continents" (CI5, vol.10), що свідчить про відповідність даних Національного канцер-реєстру України сучасним міжнародним вимогам до онкологічної інформації.
Принцип організації бази даних - агрегація (поєднання) всіх відомостей про виявлені діагнози, факти подальшого лікування та спостереження хворого: до одного запису, що ідентифікує хворого ("паспортна частина") приєднуються кілька записів діагнозу, лікування та ін.
Обсяг даних популяційного канцер-реєстру визначається "Реєстраційною картою хворого на злоякісне новоутворення" (Форма 030-6/о) (загальна структура та приклад додається).
Більш детальна інформація про стаціонарне лікування хворих міститься в лікарняних канцер-реєстрах - базах даних закладів охорони здоров'я (онкологічних диспансерів). Зараз мережею лікарняних реєстрів охоплений 21 заклад охорони здоров'я, в тому числі найбільші онкологічні клініки України - Національний Інститут раку, Київська міська онкологічна лікарня, Донецький обласний протипухлинний центр, Харківський, Луганський, Львівський та інші обласні та міські онкологічні диспансери. Лікарняні канцер-реєстри містять більш деталізовану інформацію про спеціальне лікування пацієнтів, зокрема хіміотерапевтичне (лікарський засіб на рівні міжнародної непатентованої назви; спосіб введення; сумарна доза); деталізацію променевої терапії (вид, місце та дози опромінення); деталі хірургічного лікування (протокол хірурчічного лікування, до якого включені код операції, хірург, ускладнення тощо). Слід зазначити, що від 50% до 90% хворих на злоякісні новоутворення отримують спеціальне лікування в онкологічному диспансері за місцем проживання, тобто включені до баз даних відповідних лікарняних канцер-реєстрів.
Структура даних та програмне забезпечення систем популяційного та лікарняного канцер-реєстрів гармонізовані на основі спільної інформаційної моделі. Завдяки цьому запроваджена автоматизована технологія взаємообміну даними між лікарняним та популяційним реєстрами, яка базується на формуванні спеціальної електронної вихідної форми - "електронної виписки", яка містить інформацію, що відповідає "Виписці із медичної карти амбулаторного, (стаціонарного) хворого" (форма № 027/о), автоматизовано формується системою лікарняного канцер-реєстру для всіх хворих на злоякісні новоутворення відповідного регіону, яки пройшли лікування в стаціонарі онкологічного диспансеру, та передається до системи популяційного канцер-реєстру. Опрацювання електронних виписок дозволяє уникнути дублювання внесення інформації, помилок при перенесенні інформації з паперових носіїв, полегшити пошук та ідентифікацію пацієнтів, які перебувають на обліку. Сумісність з системою популяційного канцер-реєстру та наявність засобів автоматизованої обробки та співставлення інформації про пацієнта, яка міститься в різних джерелах (record linkage) дозволяє використовувати для проведення наукових досліджень та аналізу якості медичної допомоги як детальні дані про діагноз та отримане лікування, що містяться в лікарняному реєстрі, так і дані довгострокового нагляду за хворими, які містяться в популяційному канцер-реєстрі.
Розроблені Національним канцер-реєстром України технології та засоби record linkage, відповідний досвід автоматизованої обробки інформації з різних джерел дозволяють проводити дослідження, які є надзвичайно трудомісткими при застосуванні традиційних технологій. Так, в співпраці з Науковим центром радіаційної медицини проводиться пошук випадків злоякісних новоутворень серед ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Сумісно з Інститутом медицини праці здійснювалися спроби співставлення великих масивів інформації про осіб, що зазнали впливу професійних ризиків, з даними канцер-реєстру, для визначення ступеня ризику захворювань на злоякісні новоутворення серед цих осіб. Опрацьовані технології автоматизованого пошуку випадків смерті хворих, що перебувають на онкологічному обліку, в даних персоніфікованих реєстрів смертей, які дозволили виявити близько 10% смертей додатково в порівнянні з ручним викопіюванням (переважно - хворі від причин, не пов'язаних зі злоякісними новоутвореннями). При поширенні в сфері охорони здоров'я України автоматизованих баз даних, що містять інформацію про пацієнта, роль та можливості таких засобів в опрацюванні медичної інформації неухильно зростатимуть.
Суттєвим є те, що завдяки запровадженим автоматизованим технологіям та можливості автоматизованого контролю різних рівнів значно підвищується рівень довіри до онкологічної інформації. Уніфіковані автоматизовані процедури дозволили зменшити суб'єктивізм у визначенні таких суттєвих складових злоякісного діагнозу, як стадія (визначається автоматизованно на підставі опису індексів TNM), статистичний код МКХ-10 (визначається автоматизованно на основі детального опису локалізації та морфологічного типу пухлини). Перехід з МКХ 9 перегляду до МКХ-10 в 1998 році був здійснений автоматизованно для всього масиву даних, включаючи накопичені дані попередніх років, шляхом перерахунку статистичних кодів на підставі деталізованного морфологічного типу та локалізації пухлини. Рівень дублюючого обліку, який "за паперових технологій" складав 10-15% від загальної кількості зареєстрованих хворих, зменшено до поодиноких випадків. Розрахунок щорічних форм державної медико-статистичної звітності (форма № 35-здоров "Звіт про хворих на злоякісні новоутворення", форма № 7 "Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення", а також додаткових форм та показників) проводиться автоматизованно, на підставі даних канцер-реєстру за допомогою уніфікованого програмного забезпечення. Це унеможливлює регіональні розбіжності в трактуванні типових ситуацій та дозволяє обгрунтувати, а за необхідності - деталізувати отримані дані та провести додатковий аналіз аж до рівня конкретних випадків.
Взагалі, обсяги та характер розбіжностей між звітними формами, отриманими в результаті опарацювання паперових носіїв, та наявною в канцер-реєстрі інформацією, які відзначалися в перші роки запровадження технологій канцер-реєстру, ставлять під сумнів загальну практичну цінність та ефективність статистичної інформації та показників, якщо вони не базуються на інформаційних технологіях збору, логічного контролю та автоматизованої обробки персоніфікованої інформації.

Загальна структура даних (популяційний канцер-реєстр)

Зразок - приклад реєстраційної карти, автоматично згенерованої за даними популяційного канцер-реєстру (інформація не відповідає реальній особі!)